Toetsen met behulp van laptop en ICT in het analyse onderswijs bij TN

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Ir. drs. Fons Daalderop (EWI)

n Cursusjaar 2009-2010, is in tweede periode [nov 2009-jan2010] binnen de Analyse cursus wi1400tn deel 2, voor de eerste keer geëxperimenteerd met toetsen die dit keer bestaan uit geparametrizeerde Open Vragen , ook nu weer m.b.v. laptop en website afgenomen. Elke student krijgt zo zijn eigen Quiz. Er zijn 3 keer van dergelijke toetsen gehouden in de tweede periode, elk bestaande uit drie opgaven.

Projectbeschrijving

Voorgeschiedenis
In 2008-2009 is in het Analyse-onderwijs bij TN geëxperimenteerd met het gebruik van laptops en ICT in de cursus Analyse wi1400tn, deel 1. Er werden toen 4 keer Multiple Choice Quizzen afgenomen, via een website gefaciliteerd door de uitgever van het gebruikte Analyse-boek [Adams, Pearson uitgeverij], tijdens de college instructie. De Multiple Choice opgaven zijn door de docent opgesteld en in het systeem van de website  ingevoerd.Deze Multiple Choice Quizzen zijn ook in 2009-2010, eerste periode, afgenomen.

De website met de betreffende toetsen, bevat tevens een database van Homework opgaven voor de hele cursus. Voor elk van deze opgaven kan een student hints opvragen in de vorm van een stappenplan, dat hij aan de hand van eigen uitwerkingen kan invullen. Ook bevat elke opgave analoge voorbeelden en verwijzingen naar het boek. Elke opgave kan opnieuw gemaakt worden, in licht gewijzigde vorm. Voor de hele Analyse cursus van TN [wi1403tn, deel 1 + 2 + 3, 1ste + 2de + 3de periode] is per paragraaf van de cursus een selectie gemaakt van deze Homework opgaven. Deze selectie is opgenomen in het huiswerkschema van de cursus en op de website als Homework neergezet. De studenten zijn dus vertrouwd met de user-interface van de website. Er is hier opgemerkt dat de inpassing van zo’n website in de Analyse/Calculus cursus nog uniek is,  zowel binnen de TU Delft alsook (in vergelijkbare cursussen) landelijk!


Doelstellingen

 1. Doel van de toetsen is om studenten aan te sporen zoveel mogelijk al tijdens de college-periode het vak bij te houden.
 2. Door het nakijken van het gemaakte werk, wordt interactie en feedback bevorderd naar de student toe. Er is namelijk ervoor gekozen om de studenten hun geschreven uitwerkingen te laten inleveren.

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Inzet van website waarbinnen 3 keer een quizz wordt aangeboden en afgenomen met vraagstukken die betrekking hebben op stof van voorafgaande weken. Vraagstukken zijn geparametriseerd en zijn open opgaven. Dit is anders dan de 4 quizzen die via de website in het eerste kwartaal zijn aangeboden [Multiple Choice].


Op te leveren produkt:

 • Drie keer wordt de TN-studenten in het tweede kwartaal  een Quiz afgenomen. De Quiz bestaat per keer uit een drietal Open Opgaven. De student levert bij de docent een uitwerking van deze opgaven in, en geeft electronisch door welke uitkomst hij of zij als antwoord wil opgeven.
 • Afname: tijdens het wekelijkse-instructie uur. Tijdspanne: een half uur.
 • De student ontvangt wifi de Quiz via zijn notebook. De student moet naar een website waar de verantwoordelijk docent de opgaven heeft neergezet.
 • De docent zorgt voor clusters van gelijksoortige opgaven waaruit automatisch een keuze wordt gemaakt voor een individuele Quiz. Het gaat om relatief eenvoudige opgaven.
 • Na afloop krijgen de studenten meteen te zien hoeveel en welke opgaven ze goed of fout hebben.
 • De studenten moeten een schriftelijke uitwerking inleveren die aan hun antwoorden op de Open Vragen ten grondslag ligt. De docent kijkt de schriftelijke uitwerking na en kan – ook bij een fout antwoord  – nog enige punten toekennen aan de gegeven uitwerking van een opgave.
 • Op grond van de nagekeken uitwerkingen kan de docent nog op onderdelen van de stof waarbij studenten fouten maken, terugkomen.
 • De student kon met deze Quizzen in totaal 3 punten verdienen van het tentamen. Het tentamen cijfer van analyse deel 2, werd berekend als het maximum van het tentamen cijfer en het cijfer dat resulteert uit:  0.30*Quizresultaat + 0.70*tentamencijfer.


Activiteiten van de docent tijdens het project:

 • Docent moest zich de programmeer mogelijkheden van de website eigen maken ten aanzien van het ontwerpen van open vragen, met name wat betreft parametrizering en het checken van ingevoerde resultaten. Tevens moest hij opgaven ontwerpen die passen bij de stof en de huiswerkopgaven van de Analyse-cursus, in een vorm die geschikt is voor het
  website-systeem.
 • Op voorhand was het niet duidelijk hoeveel inspanning dit zou vergen (vandaar de aanmelding voor het Grassroot project). De programmering van de opgaven blijkt uiteindelijk toch redelijk  te doen [na een weblecture van de uitgeverij over dit systeem gevolgd te hebben].
 • De inpassing binnen de cursus was verder vergelijkbaar met het al eerder uitgeprobeerde systeem van Multiple Choice Quizzen.
 • Er zijn met de directeur van het TN-Bachelor onderwijs, prof. Dr. Ir. P. Kruit,  afspraken gemaakt hoe het resultaat van de Quizzen wordt verwerkt in het cijfer voor dit vak (zie hieronder). Verder heeft de docent aan een aantal bijeenkomsten deelgenomen, in het kader van de Grassroot, over toetsen.


Vak
Wi1400tn Analyse Deel 2

Start en looptijd project:
Afgerond

Website
Via CourseCompass van Pearson


Evaluatie

Wat vindt u zelf een succesfactor in de uitgevoerde Grassroots?

Uit het tentamenresultaat valt geen eenduidige conclusie te trekken:

 • Het slagingspercentage [bij eerste jaars] is ongeveer gelijk: 62% tegenover 60-65%  in voorafgaande jaren. Hierin kunnen andere factoren mede een rol spelen: bijvoorbeeld fluctuatie in de instroom maar ook veranderingen in het practicum rooster e.d.
 • Het aantal studenten met een cijfer 8 of hoger (32%) is duidelijk groter vergeleken met vorig jaar (rond de 25%). Het lijkt erop dat met name de betere studenten (sic) van het Quizzen systeem  profiteren. In de literatuur is dit verschijnsel niet onbekend.


Mijns inziens belangrijkere maar minder hard te maken effecten zijn:

 • Met zo’n toetssysteem inclusief nabespreking / feedback (bijvoorbeeld: in het volgende college een A4 uitdelen met veelvoorkomende fouten) bevorder je betrokkenheid tussen studenten en docent.
 • De student wordt gestimuleerd om aandacht en inspanning aan het vak te geven tijdens de collegeperiode (tegen de vrijblijvendheid in die eigen is aan het Nederlandse onderwijsbestel ). Daarmee profiteert een student veel beter van wat er op college behandelt en geoefend wordt (de stof is dan geen adacadabra). Dit in fase zijn van student en college is mijns inziens uitermate belangrijk voor een zinvolle deelname van de student aan het onderwijs.Overigens blijkt uit toelichtende opmerkingen van studenten dat het tempo van dit vak inderdaad als hoog wordt ervaren. Dus dan is het extra van belang dat studenten meegetrokken worden in de vaart van het college!


Wat kan nog worden verbeterd?

Docent is zich naar aanleiding van de ervaringen met de bovengenoemde website gaan oriënteren op de mogelijkheden van Maple TA om geparametrizeerde Open Vragen te ontwerpen.  Hij heeft daartoe inmiddels [met medewerking en ondersteuning van M. Keijzer] al enige ervaring gekregen in het maken van dergelijke opgaven binnen Maple TA.

Docent overweegt om m.b.v  Maple TA veel meer met geparametrizeerde opgaven te ontwerpen, en hiermee huiswerk- en quiz-oefeningen samen te stellen voor de Analyse cursus.

Belangrijkste redenen: 

 • Maple TA heeft meer programmeertechnische mogelijkheden, juist door het  achterliggende (wiskundige) Computer Algebra Systeem Maple.
 • Onafhankelijkheid van de uitgeverij (vergeleken met de opzet in de Grassroot) .
 • Mogelijkheid om van database met door anderen ontworpen opgaven gebruik te maken, en vice versa: om zelf ontwikkelde opgaven aan te dragen voor deze database. Binnen EWI is een kleine projectgroep hiermee aan de slag. Daar kan bij aangesloten worden.


Docent is dus voornemens om in het vierde kwartaal 2010 de mogelijkheden binnen Maple TA verder uit te zoeken, ten behoeve van de Analyse cursus wi1403tn van 2010-2011.

 

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?

Vergeleken met de vorige jaren is er sprake van een duidelijk hogere gemiddelde deelname aan alle colleges. Dit valt behoorlijk op. Overigens is er bij dit soort “experimenten” vaak sprake van een begin effect dat in latere jaren om enigszins raadselachtige redenen wegebt.


Wat vinden studenten van het product? (u mag eventuele evaluatie uitkomsten van uw vak ook toevoegen)

Een meerderheid van studenten werkte geconcentreerd aan de toetsen (ong. ½ uur per Quiz).  Uit gesprekken met studenten blijkt dat men het Quiz-systeem prettig vind. Uit de Quiz-deelname en resultaten kan in ieder geval worden opgemaakt dat een meerderheid van de studenten enigszins de stof probeert bij te houden, anders heeft het überhaupt geen zin om de Quizzen te maken.


Welke twee tips kunt u geven (als een collega docent eenzelfde project wil gaan doen)?

 • Nabespreken van de toets is belangrijk om de betrokkenheid bij de lesstof te vergroten.
 • Goed inrichten van de vragenbank, vereenvoudigt het samenstellen van een toets.

Meer informatie

Docent: Ir. drs. Fons Daalderop (EWI); emailadres: a.g.m.daalderop@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu