Peer Evaluation Geomatics Synthese Project

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Edward Verbree (Geomatics/OTB)

In het Geomatics Synthese Project wordt gedurende zeven weken in groepsverband gewerkt aan één overkoepelende Geomatics vraagstelling. In 2010 was de opdracht gelinkt aan het Climate City Campus project, met als doel: “Help building a fundamental framework which will support multidisciplinary climate research in the campus”. Peer evaluation is een zeer bruikbaar hulpmiddel om de onderlinge samenwerking en voortgang te toetsen.

Binnen het Geomatics Synthese Project (GSP) wordt een peer evaluation uitgevoerd waarin de studenten tijdens en na afloop van het project elkaar – en zichzelf – op een schaal van 1 tot 5 beoordelen op een aantal belangrijke project aspecten als betrokkenheid, houding, initiatief, effectiviteit en communicatie. Deze beoordeling wordt tijdens het project door de begeleiders gebruikt om de studenten binnen het groepsproces beter aan te sturen en het biedt de studenten zelf ook inzicht in hun functioneren. Na afloop van het project biedt het een houvast bij de individuele eindbeoordeling.

Tijdens de uitvoering van het GSP (september-oktober) is voor de midterm evaluatie nog gebruik gemaakt van een eenvoudig Excel sheet. Voor de eindbeoordeling is een eerste versie van Scorion ingezet. Scorion is een generieke omgeving voor het opzetten en afnemen van dit soort peer reviews. Tijdens de looptijd van het Grassroots project (sept 2010 – mei 2011) zijn de ervaringen van de studenten en van de begeleiders van het GSP als functionele eisen teruggekoppeld aan de ontwerpers en bouwers van Scorion. Daarnaast heeft het voor de begeleiders van het project zeer veel inzicht verschaft in de werking en uitvoering van een peer evaluatie in het algemeen, en de inzet van een generieke tool als Scorion in het bijzonder.

Evaluatie
Wat vindt u zelf een succesfactor in de uw Grassroot?
Door de ervaringen en feedback met de eerste versie van Scorion wordt de functionaliteit en interface van deze tool sterk verbeterd. Belangrijker dan de tools is het inzicht in de werking van een peer evaluation voor sturing en toetsing tijdens de uitvoering van een intensief onderwijsproject.

Wat kan nog worden verbeterd?
Scorion was tijdens de uitvoering van het GSP nog niet ‘af’. Er zijn een aantal inhoudelijke ‘mitsen en maren’ te maken. Door de opzet van het formulier verlies je al snel het overzicht. De vertaling van de ordinale toetsingscriteria (excellent – poor) naar een gemiddeld eindcijfer op de schaal (5 – 1) is discutabel. Dat geldt ook voor de visuele presentatie in de vorm van een pentagram diagram. Voor de begeleider is de distributie van de afzonderlijke cijfers een belangrijk gegeven om te zien of een student door één andere student slechter of juist beter wordt beoordeeld, of dat dit voor de gehele groep geldt. Het vrije commentaarveld zegt in veel gevallen méér dan het cijfer.  

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?
Voor de docent heeft de inzet van de eerste versie van Scorion als middel bij het uitvoeren van de peer evaluatie bij het Geomatics Synthese Project t.o.v. de ‘handmatige’ verwerking binnen Excel geen grote toegevoegde waarde.  Met de functionele aanpassingen (o.a. eigen toetsingscriteria) sluit het wel beter aan en zal het ook voor andere projecten eenvoudiger ingezet kunnen worden. Van belang is wel dat het een hulpmiddel blijft bij de uitvoering en toetsing van dit soort onderwijsprojecten; het is geen vervanging voor eigen inzicht en beoordeling.

Wat vinden studenten van het product?
Totdat Scorion volledig is uitontwikkeld hebben de studenten vanwege de eenvoud en het overzicht een voorkeur voor een eenvoudig Excel-sheet. Voor hen is de onderlinge feedback in welke vorm dan ook een belangrijk hulpmiddel voor de uitvoering van hun project.   

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?
Voer de peer evaluatie vaker uit; misschien gewoon elke week. Juist door de verschillen in de beoordelingen in de loop van de tijd signaleer je als begeleider eerder de voortgang, maar ook de problemen bij de studenten. De peer evaluatie is met name bedoeld voor de student zelf: de min-of-meer formele feedback en opbouwend commentaar van de andere studenten kan veel bijdragen aan het groepsproces.

Het eindrapport van het Geomatics Synthese project is terug te vinden op: http://www.gdmc.nl/publications/reports/GSP_2010_final_report.pdf 

Meer informatie

Docent: Edward Verbree (Geomatics/OTB); emailadres: e.verbree@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2018 TU Delft

Metamenu