Frequenter en online toetsen met Maple TA

30 mei 2013 door ICTO TEAM
Nick van de Giesen (CiTG)

Ontwikkeling van toetsen (in Maple TA) voor het bachelorvak ‘Inleiding Watermanagement’ (CT3011) waarmee regelmatig de fysische en wiskundige inzichten van studenten kunnen worden getest.

Projectbeschrijving
Doorgaans worden studenten getoetst middels een schriftelijk tentamen waarin aan hen wordt gevraagd om formules af te leiden. Het doel van dit Grassroots-project is om soortgelijke toetsen online af te gaan nemen. Vanwege de complexiteit van de antwoorden op de vragen is dat niet eenvoudig: afleidingen kunnen op verschillende manieren tot stand komen, mogen niet worden ingestudeerd en gereproduceerd, en moeten het inzicht van de student staven.

Wat wilt u hiermee bereiken in uw onderwijs (hoe sluit het aan bij een van de thema's)?
Door de toetsen aan te bieden in kleine delen, wordt de studiedruk gelijkmatiger verdeeld over het semester. Hopelijk leidt dit tot minder stress tijdens de tentamenweek en een verhoging van het slagingspercentage.

Evaluatie
De eerste ervaringen met Maple TA vielen niet tegen! Het is ons gelukt om 3 toetsen aan te bieden. Uit het rapport van onze student-assistent Teije van der Horst blijkt dat meer dan 75% van de studenten het vak heeft gehaald. Hiervan heeft 65% de voldoende gehaald via deeltoetsen, en 10% slaagde alsnog bij de herkansing. Voorheen was het slagingspercenttage rond de 60%. 
Voor we aan de slag konden met het digitale toetssysteem, moesten we eerst wel even wegwijs worden. De manier van vragen stellen via Maple TA is nu eenmaal anders dan op papier, en doorrekenen met fouten is helaas (nog) niet mogelijk. Maplesoft is gelukkig hard op weg om het systeem te verbeteren, maar er zitten hier en daar nog wel wat haken en ogen aan.
Maple TA werkt het best, zo niet probleemloos, bij meerkeuzevragen en numerieke vragen (met of zonder eenheid). Meerkeuzevragen zijn gemakkelijk in te voeren en uit te bereiden naar een grote database, waaruit vervolgens vragen kunnen worden gerecycled voor nieuwe tentamens. Numerieke vraagstukken kunnen worden ingesteld, zodat elke student eigen parameters krijgt.
Andere vraagstukken waren ingewikkelder. Zo bleek er extra kennis nodig om bijvoorbeed een afleiding van een differentiaalvergelijking als vraag in te voeren. Ook hebben we geprobeerd om een ‘clickable image’ in een tentamen op te nemen. Dat lukte met gebruikmaking van Java…, dat tijdens het tentamen om een update vroeg in een beveiligde omgeving. Dit resulteerde in het vastlopen van enkele computers en zelfs het wissen van antwoorden van sommige studenten. Kortom: rampzalig!
Toch wil ik het gebruik van Maple TA niet ontmoedigen. Met de juiste kennis – en ook zeker met de juiste hulp – is het goed mogelijk om representatieve tentamens te maken. Het toetssysteem wordt doorlopend verbeterd en de mogelijkheden in het stellen van vragen worden met de dag vergroot.
Kortom: Maple TA is een goed systeem en zeer geschikt voor vakken waarbij massale opkomst wordt verwacht. Het voorbereiden van een digitale toets is veel werk, maar kost evenveel tijd die normaal werd besteed aan nakijken. Het systeem heeft een steile leercurve en kent wat gebreken, maar is zeker goed genoeg om mee te werken.

Tips voor collega’s:

  • Wees op de hoogte van de mogelijkheden van het systeem. Laat u begeleiden door ELS of anderen die goed bekend zijn met het systeem.
  • Begin snel met het maken van de toetsen en reken hiervoor de tijd die het normaal zou kosten om een schriftelijke toets na te kijken. Het werk zit hem niet meer in het nakijken, maar in de voorbereiding.
  • Test de toets zorgvuldig en meerdere malen! Fouten zijn er achteraf niet meer uit te halen en zullen handmatig moeten worden verbeterd.
  • Bedenk goed wat de marges moeten zijn evenals het aantal pogingen die een student aan een vraag mag besteden.
  • Studenten zijn nog niet gewend aan digitaal toetsen en hebben behoefte aan oefenmateriaal.
  • Bedenk dat studenten mogelijk in meerdere shifts komen, en dat er veel variatie in de toets moet worden aangebracht.

Meer informatie

Docent: Nick van de Giesen (CiTG); e-mailadres: n.c.vandegiesen@remove-this.tudelft.nl
Student-assistent: Teije van der Horst
Jaargang: 2013-2014

© 2019 TU Delft

Metamenu