Gebruik Turning Point systeem bij Computer Graphics colleges

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Peter van Nieuwenhuizen (EWI / Technische Informatica)

Door het gebruik van het Turning Point systeem en clickers, waarmee multiple choice vragen worden beantwoord door studenten, worden de studenten aangezet tot nadenken en overleggen tijdens de colleges. Tevens wordt discussie tussen studenten en de docent gestimuleerd. Door gebruikmaking van de branching functionaliteit van Turning Point neemt het college een wending die afhankelijk is van de beantwoording van de vragen.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Al enkele jaren maak ik bij de Computer Graphics colleges gebruik van multiple choice vragen. Deze vragen werden aanvankelijk geantwoord door middel van handopsteken. Het gevolg was dat veel studenten een afwachtende houding aannamen en probeerden met de meerderheid mee te gaan of helemaal geen antwoord op de vragen gaven. Het probleem was dat de beantwoording van de vragen met handopsteken niet anoniem was. Met gebruik van het Turning Point
systeem is de beantwoording wel anoniem. Tevens blijven door het gebruik van de computer de gegeven antwoorden bewaard, wat de docent de mogelijkheid biedt om analyses uit te voeren en het onderwijs aan de hand hiervan te verbeteren.

Op te leveren produkt:
In het kader van dit project zijn de collegeslides van het vak in2905-A Computer Graphics vernieuwd. Er zijn extra slides toegevoegd met losse multiple choice vragen over stof die in het voorgaande is behandeld om te testen of de stof is begrepen. Ook zijn er series van multiple choice vragen opgenomen, waarbij een probleem aan de hand van een aantal stappen door de studenten wordt opgelost.

Omschrijving vak/onderwijs:
in2905-A (Computer Graphics)

Start en looptijd project:
Geplande startdatum: 15 augustus 2009. Geplande einddatum: mei 2010.

Evaluatie

Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?:
Positieve punten van het gebruik van de clickers zijn de hoge waardering door de studenten en het feit dat de studenten tijdens het college geactiveerd worden, wat tevens een positief effect heeft op de aandacht bij continuering van het behandelen van de collegestof. Ook vindt er meer interactie plaats tussen de docent en de studenten door het gebruik van de clickers. Gebruik van Turning Point bij de colleges kost de docent extra tijd. De voordelen maken de extra inspanning echter meer dan waard.

Wat kan nog worden verbeterd?:
Ik moet nog wat meer handigheid krijgen in het uitlokken van reacties van de studenten op de statistische gegevens van de beantwoording van een clickervraag om bijvoorbeeld bij keuze van veel studenten van een van de afleiders (fout antwoord) een discussie op gang te krijgen over de motieven voor het kiezen van dat antwoord en de reden waarom het antwoord fout is. Of studenten inderdaad meer leren tijdens de colleges door het stellen van de clickervragen zal verder moeten worden onderzocht door de evaluatie van tentamenresultaten in de toekomst te herhalen.

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?:
Multiple choice vragen kunnen ook worden beantwoord door handopsteken. Echter, door gebruik van Turning Point is het beantwoorden van de vragen anoniem. Dit heeft tot gevolg dat alle studenten actief deelnemen. Tevens zijn de statistieken van de beantwoording van de vragen later nog in te zien, zodat deze gebruikt kunnen worden om het collegemateriaal te verbeteren, door bijvoorbeeld extra slides op te nemen of een andere uitleg te geven bij college-onderwerpen met slecht beantwoorde clickervragen.

En mogelijk het meest belangrijk: De studenten vinden het gebruikt van clickers leuk en achten het nuttig. Er is een competitie-element: men wil goed scoren.

Wat vinden studenten van het produkt? (evaluatie uitkomsten):
De studenten vinden het gebruik van clickers leuk en nuttig. Men geeft echter ook aan niet trouwer de colleges te bezoeken ten gevolge van het gebruik van clickers.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?:

  • tip 1: Spreid de clickervragen over de collegetijd zodat bijvoorbeeld iedere 15 minuten een clickervraag wordt gesteld. De aandacht van de studenten zal waarschijnlijk na het beantwoorden van de clickervraag weer hoger zijn.
  • tip 2: Evalueer het gebruik van de clickers (acceptatie, leereffect e.d.) door een aantal evalutievragen met de clickers te laten beantwoorden.

Meer informatie

Docent: Peter van Nieuwenhuizen (EWI / Technische Informatica); emailadres: p.r.vannieuwenhuizen@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu