Opbrengsten ICT voor Onderwijs 2008

In de eerste SSC - ICT Publicatie worden de resultaten beschreven van onderzoek naar de opbrengsten van ICT voor de onderwijspraktijk van de TU Delft, gebaseerd op de mening van docenten:

  • A.H.W. Van der Zanden (2008). ICT in het Onderwijs 2008. Onderzoek naar Opbrengsten van ICT voor de onderwijspraktijk bij de TU Delft op basis van de mening van docenten. TU Delft, Delft. [Download

Samenvatting

De TU Delft heeft als doelstelling om ICT zo goed mogelijk te integreren met het Onderwijs. De ICTO beleidsnota voor de periode tot en met 2010 voorziet daarom in een aantal concrete acties. Het faciliteren en ondersteunen van docenten zijn daarbij de kernwoorden. Blackboard Support is sterk uitgebreid en per september 2008 opgegaan in E-learning Support (ELS). ELS is het aanspreekpunt voor alle vragen en gewenste ondersteuning op het gebied van E-learning. De kwaliteit en functionaliteit van de Blackboard digitale leeromgeving is verder verbeterd en een tiental Collegerama opnamesets wordt centraal beschikbaar gesteld.


Het Shared Service Centre ICT (SSC - ICT) heeft samen met Onderwijs & Studentenzaken (SSC - O&S) een helder beeld van de kosten die voor het onderwijs worden gemaakt. Onze aanname is dat we de juiste diensten aan het onderwijs leveren. Echter, een dergelijke aanname dient gestaafd te worden met de mening van de gebruiker van onze diensten. Wat zijn nu eigenlijk de opbrengsten van de gedane investeringen voor het Delftse onderwijs? Of moeten we het beleid bijstellen?

Opbrengsten van gebruik van ICT in het onderwijs zijn lastig te vatten in cijfers. Wij hebben ervoor gekozen om online een anonieme vragenlijst af te nemen onder onderwijsgevenden. De vragen richtten zich op diverse aspecten van het gebruik van ICT binnen de onderwijspraktijk. Een goede vertegenwoordiging van het onderwijzend personeel van de TU Delft heeft gereageerd, waarmee een redelijk representatief beeld kan worden geschetst van het ICT gebruik binnen de huidige onderwijspraktijk en van de Blackboard digitale leeromgeving met bijbehorende ondersteuning.

Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat activerend onderwijs zowel in het TU Delftse beleid wordt genoemd (Focus op Onderwijs, 2003) als in de praktijk met daad wordt gevoerd. ICT wordt ingezet als hulpmiddel voor efficiënt gebruik en logistieke ondersteuning binnen het onderwijs, maar lijkt haar weg nog niet te hebben gevonden voor het ontwikkelen van onderwijs- werkvormen op basis van computer ondersteunde communicatie. Als eerste worden eenvoudige en snel te verzilveren functionaliteiten eigen gemaakt die passen bij de huidig gevoerde onderwijspraktijk van frontale instructie en projectonderwijs. De communicatiecomponent voor online samenwerken en online leren wordt vanuit de docent nog slechts verkend en mondjesmaat toegepast. Daarbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat niet binnen alle onderwijsvormen zomaar ICT functionaliteiten kunnen worden toegepast.
 
De algehele mening van de onderwijsgevende respondenten is zeer positief met betrekking tot het gebruik en de ondersteuning van ICT in het algemeen en Blackboard in het bijzonder. Dit onderzoek heeft voor het SSC - O&S en het SSC - ICT bijgedragen om de opbrengsten van ICT voor het onderwijs in beeld te krijgen naast de gedane investeringen; resulterend in een positieve balans. Maar … er blijft werk aan de winkel, want de tussenstand van deze studie geeft aanleiding om alvast na te denken over nieuwe en aanvullende dienstverlening met betrekking tot de verwachte toename van studentaantallen en diversiteit.

Namens het evaluatieteam,
A.H.W. (Piet) van der Zanden.
 

© 2019 TU Delft

Metamenu